94-102 Łódź, ul. Nowe Sady 19

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych

Łódzki Zakład Usług Komunalnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony.

Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Łódzki Zakład Usług Komunalnych i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-16
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Uwagi i komentarze dotyczące dostępności strony można kierować na adres lub na nr tel. 42 2723450

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Łodzi
 • Adres: 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
 • E-mail:
 • Telefon: 42 638 44 44

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Opis dostępności wejścia do budynku

Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Nowe Sady. Do wejścia prowadzą 10 stopniowe schody - brak dostępności dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Budynek nie posiada platformy osobowej ani pochylni. Pomieszczenie pracownika ochrony znajduje się po lewej stronie od wejścia.

 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. W budynku brak dźwigów osobowych. Na ciągach komunikacyjnych w budynku nie ma przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków itp., zapewniona jest także właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń. Budynek nie posiada toalet dla osób niepełnosprawnych.
 • Opis dostosowań, np.: informacji głosowych, pętli indukcyjnych.W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.W okolicach wejścia do budynku brak jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego  na miejscu lub online. Obecnie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego. Osoby uprawnione, tj. osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w Łódzkim Zakładzie Usług Komunalnych poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:
 • wysyłanie korespondencji na adres: Łódzki Zakład Usług Komunalnych ul. Nowe Sady 19, 94-102 Łódź, korzystanie z poczty elektronicznej: adres e-mail:
 • przesyłanie faksów: nr faksu (48) 42 2723451,

korzystanie z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP

Wc celu kontaktu przez platformę usług administracji publicznej ePUAP pisma można kierować na adres /LZUK/SkrytkaESP

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Serwis internetowy zawiera:

 • mapę strony, ułatwiającą dostęp do informacji znajdujących się na kolejnych podstronach;
 • Możliwość zmiany wielkości czcionki i wersji kontrastowej umieszczoną w prawym górnym rogu strony

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

 • Łódzki Zakład Usług Komunalnych nie zapewnia możliwości obsługi osób niesłyszących.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Nie masz konta? Załuż je teraz? Zarejestruj teraz!

Zaloguj się do swojego konta